De corporatie moet weer de wijk in ?!

De corporatie moet weer de wijk in ?!

In mijn vorige blogs ging ik in op de nieuwe “orde” die er in het maatschappelijk middenveld aan komt en wat dit concreet betekent voor corporaties. Een belangrijke rode draad in dit verhaal is dat de corporatie, en al haar medewerkers, zich moeten blijven ontwikkelen op vele terreinen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de noodzaak van meer aanwezigheid in de wijken en buurten. Hieronder volgt mijn visie hierop.

Luiken open en de straat op!

Kernpunt voor de corporatie in de nieuwe realiteit (snel, dynamisch, ICT-georiënteerd) is dat ze allen inmiddels wel een nieuwe koers/visie/strategie hebben. Deze is flexibel en niet gefixeerd op dat ene punt aan de horizon, maar meer op een “streep” of “wolk” aan de horizon.

Nu het stof van de nieuwe Woningwet is neergedaald in deze visies, is het tijd om eens te gaan kijken wat dit nou betekent voor de dagelijkse praktijk. Er zijn een paar ‘zekerheden’ die zich hierbij voordoen zijn:

  • De klant komt weer centraler te staan dan voorheen. De inspraak en medezeggenschap van de huurders moet serieus genomen worden;
  • De leefbaarheid van de wijken en buurten kan onder druk komen te staan door concentratie van bepaalde doelgroepen en de toename van het aantal oudere huurders in het corporatiebezit;
  • De druk om huurders met cumulatie van problemen (schulden; psychische problemen; overlast) nog te blijven huisvesten, in plaats van uitzetten, wordt groter

Dit alles betekent dat de corporatie meer naar buiten moet treden en de straten op moet gaan. Niet alleen om te signaleren dat er problemen achter de voordeur zijn, maar ook om creatieve oplossingen voor deze problemen te verzinnen.

Dit kan een corporatie uiteraard niet alleen. Sterker nog …. vaak zal zij dit niet meer mogen, omdat het niet tot de kerntaak behoort. Dat betekent niet dat er niets proactiefs gebeurt. Nee, steeds meer zal de samenwerking met het maatschappelijk middenveld (welzijnsorganisaties, zorgorganisaties; gemeente- en regio’s) opgezocht moeten worden. Dat gaat op allerlei niveaus. Een uiteindelijk moet dit dan vastgelegd worden in gezamenlijke prestatieafspraken op het best passende niveau (vaak: gemeente).

Het voor elkaar krijgen hiervan is absoluut geen zaak van toezichthouders, bestuurders en management alleen. Nee, alle medewerkers die met klantcontacten te maken hebben, krijgen hiermee te maken. We kunnen problemen veel minder snel afdoen met een telefoontje of een email. We moeten echt weer de straat op en het persoonlijk contact met de klant nieuw leven inblazen. Dat is niet gemakkelijk. Goede coaching en opleiding hiervoor is noodzakelijk. Volgens mij is de beste leerschool overigens het – periodiek – met elkaar bespreken waar tegenaan wordt gelopen en welke oplossingsmogelijkheden er nog voorhanden zijn. Wat is er nou leuker om met elkaar creatieve oplossingen binnen de mogelijkheden die we hebben te bespreken. Niet alleen binnen de corporatie. Ook de directe belanghouders (welzijn, zorg en gemeenten) moeten hierbij beetrokken worden. Niet omdat dat moet, maar omdat ook zij hebben voor de zelfde klanten een verantwoordelijkheid. En mijn ervaring is dat mensen van buitenaf ook heel vaak creatieve, haalbare en realistische oplossingen voor corporaties kunnen bedenken zonder de verantwoordelijkheid af te schuiven.

Dus:

De nieuwe realiteit binnen corporaties zorgt ervoor dat de nieuwe missie/visie/strategie een flexibele en dynamische is. Toch zijn er vaste aanknopingspunten waar we ons aan vast kunnen houden.

De belangrijkste is dat de klant van de corporatie aan de ene kant steeds meer te zeggen krijgt. Aan de andere kant heeft een (toenemend?) aantal klanten van de corporatie behoefte aan ondersteuning van of via de corporatie. Dit begint bij het signaleren van problemen achter de voordeur en eindigt met het – samen met alle betrokken belanghouders – zorgen voor creatieve oplossingen voor de problemen van die klanten. Dit betekent dat je steeds meer de wijk of buurt in moet gaan, samen met anderen. Maak gebruik van elkaar, zoek elkaar op en gebruik elkaars kennis, ervaring en kunde. Je staat versteld wat er dan nog voor elkaar gekregen kan worden!

Maatwerk om dit voor elkaar te krijgen blijft natuurlijk nodig! Ik geef hier graag op een constructieve en praktische wijze invulling aan samen met anderen.

Henk Gravesteijn

2 thoughts on “De corporatie moet weer de wijk in ?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.